กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่น สปสช. นโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายที่ถูกกำหนดเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชาชนในท้องถิ่น การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอบเขตของนโยบายและการกระตุ้นการพัฒนาของนโยบายต่อกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน … ภายในเวลา 5 ปี ที่ R2R งอกงามขึ้นที่ศิริราช บัดนี้ R2R ได้แพร่ขยายออกไปทั่วประเทศไทย ในหน่วยงานด้านสุขภาพ ภายใต้การจัดการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย กระบวนการขับเคลื่อนไปสู่วงการสา …

กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ระดับ ท้องถิ่น

เข้าสู่เว็บไซต์ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช. สปสช.เผยระหว่างรอความชัดเจนข้อกฎหมาย ผู้ไม่ใช่สิทธิบัตรทองรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่หน่วยบริการ สธ. คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ สปสช. จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ สปสช. อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ สปสช. ข้อมูลหลักเว็บไซต์ – ข้อมูลทั่วไป – วิสัยทัศน์ พันธกิจ – อำนาจหน้าที่ – คำแถลงนโยบายต่อสภา – รางวัลและผลงาน – แผนที่ อบต.

รายชื่อโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา บัณฑิตอาสา ศอบต. การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Firefox สงวนลิขสิทธิ์ 2559 โดยDungbhumi Co.,Ltd.

นายคำรณ ทานธรรม ประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตำบลบ้านใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ และพิจา… เอกสารนี้นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย ในกระบวนการสังเคราะห์ได้มีการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพและหลักประกันส … วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ ทานธรรม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันส… ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2564ณ ห้องประชุมองค์การบร…

กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ระดับ ท้องถิ่น

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. เขต 12 บรรยาย กระตุ้นการดำเนินงาน กปท. ระเบียบการโอนเงินกองทุนสปสช.ของรพ.ให้รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ.

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Scroll to top