งานเกษียณ”เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ” วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

2.1เงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ยุ่งยากมากมายขนาดนั้น กลับมีหลายโรงเรียนหลายที่หลายแห่งขยันจัดทำออกมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง… ‘ชูวิทย์’ แฉเหตุ ‘นอท สลากพลัส’ ซวย ถูกดีเอสไอบุก ยกสุภาษิต ‘อยู่ให้เป…

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน รับ… นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกร… ระบบพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้รับทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีประจำปีของสมาชิกแต่ละคน หรือสอบถามไปโดยตรงที่กองทุน กบข.

งานเกษียณอายุราชการครู

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธา… วันที่ eleven มกราคม 2566 เวลา 08.00 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต … Copyright © 2018 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน All rights reserved. เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินจาก กบข.สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.

งานเกษียณอายุราชการครู

ที่เชื่อว่าใช้ว่า ‘งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่..’ จะเหมาะสมกว่า ก็ด้วยเหตุผล ๒-๓ ประการ ดังนี้ครับ .. ประมวลระเบียบ การเงินการคลัง และแบบฟอร์ม สำหรับ สนร. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี… วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี…

งานเกษียณอายุราชการครู

Copyright © 2023 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย. อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. ทำไมบางคนล้างหอยแครงต้องใส่พริกไปด้วย ทำให้หอยแสบ แล้วหอยจะอ้าหรอ?

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในชื่องานว่า “วันสดใส วัยเกษียณ” เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ โดยคณบดี ศ.ดร.ทพญ. ผศ.ดร.เหม ทองชัย อดีตอธิการสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เคยบอกว่า ท่านนำเอาบทกลอนสำนวนนี้ไปใช้ประกอบในกิจกรรมการสอนนักศึกษาว่าด้วยวิชาความเป็นครู ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาที่เป็นครูประจำการ…ขอบคุณครับ.. วันที่ 10 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ดำเนินการ… วันที่ 11 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ดำเนินการประเมิ… วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมชมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมส…

จนถึงนำไปใช้เกริ่นนำในการบรรยายเรื่องอุดมการณ์งานครูบ้าง… วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร… วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์.

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ. วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก และตอนปลาย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางว… วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก และตอนปลาย ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อรับร… วันที่ 15 ธันวาคม 2565.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อขอเลื่อนเป็นว… วันที่ 22 ธันวาคม 2565.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อขอเลื่อ…

นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมราชการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรมเสริมความรู้รวบยอดสู่การทดสอบระดับชาติ ณ ห้องประชุ… วันที่ 6 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1… วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ที่กำลังฝึ… วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา thirteen.00 น.

โรงงานของพรีเมี่ยม ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม พร้อมทำโลโก้ ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นหลักความเข้าใจในตัวสินค้าและ โลโก้ของลูกค้าเป็นหลัก เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่มีขั้นตอนกระบวนการผลิตเบ็ดเสร็จภายในแห่งเดียว ด้วยการผลิตที่ใช้ระยะเวลาระยะสั้น.. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี… นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประชาธิป… วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ไอลดา คล้ายสำริด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา …

วันที่ 13 มกราคม 256 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับชมการถ่ายทอดสดการ Kick off โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้าง… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ถาม-ตอบ Q&A สอบถามข้อมูลต่างๆ onlineกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการของ อปท.

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์… อาจารย์ชินวรณ์ บุญยเกียรติ (ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – ๑๐ ม.ค.๕๓) หนึ่งใน “รุ่นมหาชัย ๑๖” เคยให้สัมภาษณ์วารสาร “รัฐสภาสาร” เมื่อคราวได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก เมื่อปี ๒๕๓๕ ถึงอุดมการณ์ความมุ่งมั่นของ ส.ส.หนุ่ม ความตอนหนึ่งว่า… ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี มข. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนท… นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.วรัท …

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ … วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศ… วันที่ 5 มกราคม 2566.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดั… วันที่ 12 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.ปทุมธาน… วันที่ 12 มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสัณฑวัฒน์ รับพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ…

ทั้งนี้เพราะว่า ในชีวิตจริงของผู้เขียน หลังจากที่จบ ป.กศ.(ต้น) เดินออกจากรั้ววิทยาลัยครูแล้ว ผู้เขียนก็ไม่มีโอกาสกลับเข้าไปเรียนและใช้ชีวิตแบบ “นักศึกษามหาวิทยาลัย” อย่างที่ว่านั้นอีกเลย…. กเหตุการณ์ไว้ก็เช่นกัน ก็มักจะมีการระบุว่าจัดทำขึ้นเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่….. ๑๕๔.ชื่องานเกษียณควรใช้ว่า “การแสดงกตเวทิตาจิต…” จะเหมาะสมกว่าใช้ “งานแสดงมุทิตาจิต ….” ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. 2) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

วันที่ thirteen มกราคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบลูกฟุตบอลจำนวน 398 ลูก จากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และสเ… ปฏิทินกิจกรรม แบบสำรวจออนไลน์ BMA Media สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกทม. Digital Plans คลังข้อสอบ สารสนเทศสนศ. ดังนั้น จึงไม่ควรใช้คำว่า ‘งานแสดงมุทิตาจิต’ เหมือนอย่างที่เห็นอยู่ทั่วไป (ในช่วงนี้ ในเฟซบุ๊ค Gotoknow และสื่อออนไลน์ต่างๆ ก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว)แต่ควรใช้คำว่า ‘งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่(ผู้เกษียณ)….’ จึงจะเหมาะสมกว่าครับ. วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน รั…

นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ… วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจากผู… วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานศิ… พิมพ์ไว้บนปกหลังของจุลสารเผยแพร่บ้าง..

งานเกษียณ”เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ” วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
Scroll to top